Có 1 kết quả:

phiệt duyệt

1/1

Từ điển trích dẫn

1. Công tích và kinh lịch. ◇Vương Sung 王充: “Nho sanh vô phiệt duyệt, sở năng bất năng nhậm kịch, cố lậu ư tuyển cử, dật ư triều đình” 儒生無閥閱, 所能不能任劇, 故陋於選舉, 佚於朝庭 (Luận hành 論衡, Trình tài 程材).
2. Mượn chỉ thế gia, cự thất. § Gia đình mà tổ tiên có công nghiệp. ◇Ấu học quỳnh lâm 幼學瓊林: “Quý tộc xưng vi phiệt duyệt, chu môn nãi hào chi đệ” 貴族稱為閥閱, 朱門乃豪之第 (Cung thất loại 宮室類).
3. Phiếm chỉ môn đệ, gia thế. ◇Tần Quan 秦觀: “Tự Tấn dĩ phiệt duyệt dụng nhân, Vương - Tạ nhị thị, tối vi vọng tộc” 自晉以閥閱用人, 王謝二氏, 最為望族 (Vương kiệm luận 王儉論).
4. Cột đặt trước nhà sĩ hoạn để ghi công nghiệp. ◇Hòa Bang Ngạch 和邦額: “Yểm chí nhất cự trạch, hãn hoành cao tuấn, phiệt duyệt hoán nhiên” 奄至一巨宅, 閈閎高峻, 閥閱煥然 (Dạ đàm tùy lục 夜譚隨錄, Triệu môi bà 趙媒婆).

Một số bài thơ có sử dụng