Có 1 kết quả:

khuê nghi

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Vẻ mặt của người phụ nữ. » Khuê nghi mọi vẻ đoan trang « ( Thơ cổ ).