Có 1 kết quả:

khuê môn

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Cái cửa nhỏ trong nhà — Chỉ nơi đàn bà con gái ở. » Chẳng hay tên họ là chi. Khuê môn phận gái việc gì đến đây « ( Lục Vân Tiên ).

Một số bài thơ có sử dụng