Có 1 kết quả:

khuê thát

1/1

Từ điển trích dẫn

1. Nhà trong cung cấm.
2. Cửa nhỏ trong cung. ◇Tư Mã Tương Như 司馬相如: “Bôn tinh canh ư khuê thát, Uyển hồng tha ư thuẫn hiên” 奔星更於閨闥, 宛虹拖於楯軒 (Thượng lâm phú 上林賦).
3. Khuê phòng, chỗ đàn bà ở. ◇Văn tuyển 文選: “Vi phong xuy khuê thát, La duy tự phiêu dương” 微風吹閨闥, 羅帷自飄颺 (Cổ từ 古辭, Thương ca hành 傷歌行).
4. Chỉ gia môn, gia đình.
5. Mượn chỉ thân quyến phái nữ.