Có 1 kết quả:

khổn tắc

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Cách thức phép tắc mà đàn bà con gái phải theo.