Có 1 kết quả:

khổn thần

1/1

Từ điển trích dẫn

1. Chỉ đại thần ngoại nhậm.

Một số bài thơ có sử dụng