Có 1 kết quả:

khổn hạnh

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Nết tốt mà đàn bà con gái phải có.