Có 1 kết quả:

duyệt binh

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Coi xét quân lính.