Có 1 kết quả:

duyệt lịch

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Từng trãi. Cũng nói Lịch duyệt.

Một số bài thơ có sử dụng