Có 1 kết quả:

yêm nhân

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Chức hoạn quan hầu hạ trong cung vua.