Có 1 kết quả:

yêm tự

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Chỉ chung các hoạn quan làm việc trong cung vua.