Có 1 kết quả:

diêm vương

1/1

Từ điển trích dẫn

1. Trong huyền thoại Phật giáo, “Diêm Vương” 閻王 là chúa tể của địa ngục 地獄. § Xem “diêm la” 閻羅.

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Tiếng nhà Phật, chỉ vị quỷ vương coi giữ dưới âm ti. Đáng lẽ gọi đầy đủ là Diêm-la vương. Tiếng Phạn, Diêm-la có nghĩa là quỷ vương, vị vương cai quản ma quỷ.

Một số bài thơ có sử dụng