Có 1 kết quả:

ám nhược

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Cũng như Ám nhược 暗弱.