Có 1 kết quả:

ám muội

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Cũng như Ám muội 暗昧.