Có 1 kết quả:

ám ái

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Tối tăm, thiếu ánh sáng — Chỗ bóng râm của cây lớn.