Có 1 kết quả:

khoát biệt

1/1

khoát biệt

phồn thể

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Xa cách lâu ngày.