Có 1 kết quả:

lan vĩ

1/1

lan vĩ

phồn thể

Từ điển phổ thông

ruột thừa