Có 1 kết quả:

sấm sự

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Việc không hay khi không xảy tới.