Có 1 kết quả:

sấm hoạ

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Tai vạ thình lình xảy tới.