Có 1 kết quả:

quan thiết

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Ràng buộc chặt chẽ.

Một số bài thơ có sử dụng