Có 1 kết quả:

quan đế

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Danh hiệu dân chúng dùng để chỉ Quan Vân Trường thời Tam quốc.