Có 1 kết quả:

quan chinh

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Thuế phải nộp khi đem hàng hoá ra vào lĩnh thổ một nước.

Một số bài thơ có sử dụng