Có 1 kết quả:

quan phòng

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Giữ gìn chỗ đất hiểm yếu ở biên giới — Đóng chặt giữ gìn. Đoạn trường tân thanh có câu: » Quan phòng then chặt lưới mau, Nói lời trước mặt rơi châu vắng người «.