Có 1 kết quả:

quan thiệp

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Dính dấp ràng buộc với. Như: Quan hệ.