Có 1 kết quả:

quan thuế

1/1

Từ điển trích dẫn

1. Ngày xưa chỉ thuế đánh trên hàng hóa đi qua cửa khẩu vùng bờ biển.
2. Thuế trưng thu trên các hóa vật xuất nhập biên giới nước.