Có 1 kết quả:

quan liên

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Ràng buộc, dính dấp tới. Cũng nói: Liên quan.