Có 1 kết quả:

quan thông

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Liên lạc với nước ngoài. » Để cho dứt nẻo quan thông đôi nhà « ( Đại Nam Quốc Sử ).

Một số bài thơ có sử dụng