Có 1 kết quả:

quan kiện

1/1

Từ điển trích dẫn

1. Cái chốt cửa.
2. Chỗ trọng yếu nhất của một sự gì. ◎Như: “quan kiện vấn đề” 關鍵問題 vấn đề then chốt.

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Cái then cài cửa, cái chốt cửa — Chỉ phần trọng yếu nhất.