Có 1 kết quả:

xiển dương

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Mở rộng ra, làm cho sáng tỏ ra.

Một số bài thơ có sử dụng