Có 1 kết quả:

xiển minh

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Làm cho sáng tỏ ra.