Có 1 kết quả:

xiển phát

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Như Xiển dương 闡揚.