Có 1 kết quả:

tịch khẩn

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Mở mang đất hoang.