Có 1 kết quả:

tịch hoang

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Mở mang vùng đất còn bỏ trống.