Có 1 kết quả:

phách tà

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Bác bỏ, chỉ trích điều sai quấy.

Một số bài thơ có sử dụng