Có 1 kết quả:

môn đương hộ đối

1/1

Từ điển phổ thông

môn đăng hộ đối, hai nhà thông gia tương xứng với nhau