Có 1 kết quả:

bế tắc

1/1

bế tắc

giản thể

Từ điển phổ thông

bế tắc