Có 1 kết quả:

vấn đề

1/1

vấn đề

giản thể

Từ điển phổ thông

vấn đề