Có 1 kết quả:

gián tiếp

1/1

gián tiếp

giản thể

Từ điển phổ thông

gián tiếp