Có 1 kết quả:

gián đoạn

1/1

gián đoạn

giản thể

Từ điển phổ thông

gián đoạn, dừng giữa chừng