Có 1 kết quả:

khang lãng

1/1

khang lãng

giản thể

Từ điển phổ thông

phần trống rỗng của một vật kiến trúc