Có 1 kết quả:

lan can

1/1

lan can

giản thể

Từ điển phổ thông

lan can, rào chắn, thành chắn