Có 1 kết quả:

lan san

1/1

lan san

giản thể

Từ điển phổ thông

suy tàn, sắp hết