Có 1 kết quả:

ách cùng

1/1

Từ điển trích dẫn

1. Khốn ách cùng khổ.

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Khốn khổ, hết đường xoay trở.