Có 1 kết quả:

phòng khẩu

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Giữ miệng. Nói năng thận trọng — Cũng chỉ sự đàn áp dư luận.