Có 1 kết quả:

phòng thủ

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Giữ cho khỏi mất, ngăn chống mọi sự đánh chiếm cướp đoạt.

Một số bài thơ có sử dụng