Có 1 kết quả:

phòng địch

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Sắp đặt sẵn việc chống cự — Ngăn ngừa sự tấn công của đối phương.