Có 1 kết quả:

phòng hoả

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Ngăn ngừa nạn cháy nhà — Sắp đặt sẵn để chống nạn cháy nhà.