Có 1 kết quả:

trở lực

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Sức ngăn cản.