Có 1 kết quả:

a nông

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Tôi, Ta ( nhân xưng đại danh từ ngôi thứ nhất số ít, tiếng địa phương vùng đất Ngô ).

Một số bài thơ có sử dụng