Có 1 kết quả:

a công

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Tiếng người vợ gọi cha chồng của mình.

Một số bài thơ có sử dụng